Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Учебен Център Устрем” ООД по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и клиентите на интернет страници и услуги, предлагани от Търговеца посредством Учебен Център Устрем.

Учебен Център Устрем е уеб приложение с функционалности на електронен магазин, чрез което клиентите могат да поръчват услуги, а именно обучителни услуги, изразяващи се в провеждане на обучителни курсове по математика за деца и възрастни, провеждани онлайн (чрез средствата на дигитална комуникация) или присъствено.

Задължителна информация за Търговеца

“Учебен Център Устрем” ООД,  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207234698, с  адрес: гр. София, ул. Панайот Волов № 11 , имейл адрес: office.utrem@gmail.com, телефон: 0885218905.

Относно общите условия

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Учебен Център Устрем (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Учебен Център Устрем” ООД,  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Учебен Център Устрем” ООД чрез Учебен Център Устрем, като уреждат отношенията между нас и всеки един от клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиент и Търговеца.

С приемането на Общите условия Клиентът се обвързва с Търговеца в договорни отношения, които са уредени изцяло в настоящите общи условия. Приемането на общите условия има характера на сключване на договор от разстояние и електронното изявление за приемането им е достатъчно за установяването на договорни отношения.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт или Уебсайт  – https://urocipomatematika.com/ и всички негови подстраници. В настоящите общи условия понятията “Сайт”, “Уебсайт”, “Приложение” или “Учебен Център Устрем” ще бъдат използвани като референция за платформата, изградена на посочения домейн и управлявана от Търговеца, чрез която Клиентите могат да поръчват предлаганите от същия услуги.

Клиент – физическо или юридическо лице, което сключва договор с Търговеца за поръчка на предлаганите от същия услуги посредством използването на интефейса на Учебен Център Устрем.

Курсист – лице, в полза на което се сключва договор за обучителни услуги посредством интерфейса на Учебен Център Устрем. Курсист може да бъде Клиента или трето лице, посочено от Клиента при извършване на поръчка.

Потребител – всяко физическо лице, което поръчва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия Потребител е лице, което има качеството “потребител” съгласно Закона за защита на потребителите.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. Услугите, предлагани от Търговеца посредством Учебен Център Устрем се изразяват в обучителна дейност, а именно провеждане на учебни курсове по математика за възрастни и деца.

Договор за услуга – договор, по силата на който Търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на Клиента, а Клиентът заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 1. Предоставяни услуги
 1. На Сайта Клиентите имат възможност да сключват договори от разстояние за предлаганите от Търговеца услуги, включително договори в полза на трето лице – Курсист.
 1. Предлагани от Търговеца услуги посредством Учебен Център Устрем се изразяват в провеждане на обучения (куросве) по математика от естеството на групови занимания, предназначение за деца и възрастни. Курсовете могат да бъдат провеждани присъствено или онлайн чрез средствата на дистанционна комуникация. Курсовете могат да бъдат условно разделени на модули според учебните раздели и учебния материал в зависимост от това дали е текущ, преговорен или предстоящ.
 1. Услугите, предлагани от Търговеца посредством Учебен Център Устрем са предназначение за физически като Клиентът посочва в полза на кое лице (Курсист) се сключва договора. Лица, които не са навършили 16 години, могат да сключат договор чрез интерфейса на Учебен Център Устрем единствено посредством родител или настойник.
 1. Договорите за обучителни услуги се сключват с оглед лицето от гледна точка на Курсиста. Правата по същите, които Курсистът получава, не могат да бъдат прехвърляни на трето лице, освен с изричното съгласие на Търговеца.
 1. Търговецът не гарантира непрекъсваемост на достъпа до интерфейса на Учебен Център Устрем. Достъпът може да бъде преустановен при необходимост от профилактика и поддръжка на уебсайта и, както и при обстоятелства, които възпрепятстват Търговеца да осигури достъп.
 1. Поръчка
 • Клиентите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги.
 • Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца, което действие се случва автоматично след извършването на плащане от страна на Клиента.
 • Заплащането на цената на услугата е елемент от фактическия състав на сключването на договора за поръчка на услуга съобразно настоящите общи условия.
 • За да направи поръчка, Клиентът следва да избере (уточни) посредством интерфейса на Учебен Център Устрем всички параметри на услугата, която желае да поръча, а именно:
 • Конкретно посочване на курса/модула, участие, в който се поръчва;
  • Данни за Курсиста, ако е различен от Клиента;
  • Дни и часове за провеждане, ако същите не са посочени в описанието на самия курс/модул в интерфейса на Учебен Център Устрем.
 • След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Клиентът трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка (потребителска кошница).
 • Необходимо е Клиентът да предостави изискуемите от Търговеца данни, включително лични данни, и да избере способ и метод на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на уебсайта и да заплати цената на същата.
 • При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 • Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент. Клиент може да бъде третиран като “некоректен”, когато:
 • е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
  • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
  • чрез използването на услугите Клиентът нарушава закона, добрите нрави или правата на трети лица и това обстоятелство и видно или вероятно за Търговеца или неговите представители;
  • са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Търговеца.
 • Договор за поръчка на услуга се сключва след избор и спецификация на конкретната услуга от страна на Клиента чрез интерфейса на Учебен Център Устрем.
 1. Използване на услугите на Учебен Център Устрем
 • Настоящият раздел урежда условията за използване на услугите на Учебен Център Устрем.  Доколкото някои специфични хипотези може да не са уредени в клаузите по-долу, по отношение на същите се прилагат обичайните в практиката условия и разпоредбите на българското законодателство.
 • Учебните занятия, които са част от курсовете, предлагани от Учебен Център Устрем, се провеждат присъствено или онлайн чрез средствата за дигитална комуникация предвидени от Търговеца.
 • Заниманията, включени в съответния курс, се провеждат в конкретни дни и в предварително определени времеви периоди. Присъствието на даден Курсист, записан за съответния курс, не е условие за провеждане на същия. Търговецът не носи отговорност в ситуации, в които даден Курсист закъснее или изобщо не присъства на съответното занятие. Отговорността за навременното пристигане на Курсиста е негова лична, ако същият е навършил 16 години или на неговия родител или настойник (законен представител) при лица, които нямат навършена тази възраст.
 •  Курсистът следва спазва добро поведение през време на провеждане на заниманията, както и да не възпрепятства същото. Търговецът може да откаже на Курсист достъп до занятие или да прекрати достъпа до занятие, което е в процес на провеждане, ако поведението на Курсиста е неуважително или възпрепятства по какъвто и да е начин провеждането на заятието. Преценката за съответното обстоятелство се прави от учителя/преподавателя и решението дали даден Курсист да бъде допуснат до занятие или неговото участие в същото да бъде преустановено е изцяло в дискрецията на учителя/преподавателя.
 • Ако в учителя/преподавателя съществуват основателни съмнения относно здравословното състояние на Курсист и опасността същото да се отрази на здравето на останалите участници в занятието или на самия учител/преподавател, последният може да откаже достъп на Курсиста до присъственото обучение и да предложи алтернативно участие в занятието онлайн.
 • При присъствено занятие и при напускане на курсист на площта на офиса, в който се провеждат занятията, Учебен Център Устрем ООД не носи отговорност за безопасността на същия.
 • Онлайн занятията се провеждат на живо чрез използвана от Търговеца платформа и могат да бъдат достъпвани от Курсисти свободно в реално време или на запис. Онлайн занятията, провеждани в реално време, позволяват интерактивното участие на Курсиста в самото занятие, така че съответният Курсист да може да участва в занятието наравно с тези, присъстващи на място.
 • Когато здравословното състояние на учител/преподавател не позволява провеждането на занятието или присъственото провеждане представлява сериозен риск за здравето на курсистите, занятието може да бъде проведено онлайн без възможност за присъствие на място. При наличие на такива обстоятелства Търговецът следва да уведоми Клиента предварително.
 • Алтернативно на хипотезата в предходната точка, Търговецът има право да замести преподавателя с нов или да отложи провеждането на съответните занятия. При отлагане на занятие, курсът автоматично се удължава с броя на отложените занятия в дни и часове.
 • Присъствените занятия могат да бъдат отложени или проведени онлайн и при наличие на обстоятелства, които са извън контрола на Търговеца (force majeure), които обективно възпрепятстват провеждането на занятията. Такива обстоятелства могат да бъдат свързани с административни мерки, включително въвеждане на епидемиологична обстановка, или природни явления, а също и при необходимост от провеждане на неотложен ремонт на някое от помещенията в офиса, в който се провеждат заниятията или при спиране на вода, ток или парно.
 • Търговецът запазва правото си по свое усмотрение да промени началната дата за започване на присъствените занимания по даден курс или модул като уведоми за това Клиента не по-късно от 5 работни дни преди новата дата за започване на занятията. В този случай Клиентът има право да се откаже от договора.
 • Услугите, предмет на договора, който се сключва на база настоящите общи условия, започват да се изпълняват в момента, в който Курсистът създаде свой профил в Учебен Център Устрем и получи достъп до дигитално съдържание, което е част от учебните материали за курса, който е предмет на поръчката.
 • При отказ на Курсист или неговият родител или настойник  да създаде свой собствен профил търговецът не носи отговорност за това.
 • Занятията се провеждат в дни и часове, уточнени при записване или посочени от Търговеца. При неявяване на нито един курсист за занятие, не по вина на Учебен Център Устрем ООД, занятието се счита за проведено.
 • Заниятията за отделните курсове се провеждат по график, предварително обявен на сайта на Учебен Център Устрем. Графикът търпи промяна при независещи от преподавателя или администрацията обективни причини. Администрацията на Учебен Център Устрем е длъжна да уведоми предварително Курсистите за промяна на графика, ако има такава на предоставения имейл и чрез писмено съобщение във вайбър-групата на съответният курс.
 1. Цена и плащане
 • Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
 • Целогодишните курсове могат да бъдат заплатени:
 • На една такса, включваща цената на целия курс.
 • На три такси, които трябва да бъдат заплатени, както следва:
  • Първа такса – при записването
  • Втора такса – преди 30 ноември
  • Трета такса – преди 1 март
 • Курсовете с продължителност  първи  срок могат да бъдат  заплатени:
 • На една такса, включваща цената на целия курс.
 • На две такси, които трябва да бъдат заплатени, както следва:
  • Първа такса – при записване
  • Втора такса – преди 30 ноември
 • Курсовете с продължителност  втори  срок могат да бъдат  заплатени:
 • На една такса, включваща цената на целия курс.
 • На две такси, които трябва да бъдат заплатени, както следва:
  • Първа такса – при записване
  • Втора такса – преди 30 март
 • Летните курсове, както и различни преговорни или интензивни курсове, които са значително по-краткотрайни, се заплащат на една такса при записване.
 • При включване на нов Курсист в група, след започване на курс, приспадане на такса се дължи за заниятията на които курсистът не е присъствал поради късното си записване.
 • Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • В цената на курса са включени: такса обучение, възможност да се гледа повторно урока на записан видеоклип, както и материалите дадени в курса под формата на домашни за допълнително упражнение.
 • Цената е за курс с хорариум, уточнен в настоящия документ и минимален брой петима курсисти в група. За четирима и по-малко курсисти Учебен Център Устрем ООД има право да отмени курса, като възстанови платената до момента такса на курсистите, без да дължи допълнителни неустойки, или  да предложи алтернативен вариант за провеждане на обучението.
 • Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Учебен Център Устрем, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 • Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга. Условията за използване на отстъпки, ще бъдат публикувани на Учебен Център Устрем.
 • Клиентът може да заплати цената на поръчаните услуги посредством плащане с банкова или платежна карта. Търговецът приема картови плащания чрез използване на услугите на трето лице – платежен оператор, а именно платежният оператор опериращ под търговско наименование myPos.
 • Търговецът приема плащания и посредством услугите както и чрез стандартни банкови превод посредством банкова сметка, посочена на Учебен Център Устрем.
 • Плащането посредством банкова или платежна карта е метод, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги. Клиентът може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 • Търговецът запазва правото си да установи и други методи на плащане, във връзка с което настоящите общи условия следва да бъдат актуализирани съобразно спецификите на съответния платежен метод.
 1. Отказ от договора
 • Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга, а именно деня на извършването на поръчка.
 • Отказ от договора за услуга не може да бъде извършен, ако изпълнението на същата е започнало към момента на извършването на отказа. Потребителят следва да е наясно, че, освен ако не е уговорено или уточнено на интерфейса на Учебен Център Устрем друго, изпълнението на услугата започва в деня на извършване на поръчка от Потребителя.
 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка.
 • Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 • За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на Потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 • Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за отказаните услуги в съответствие с правилата в т. 5.9 до т. 5.14. В случай че Потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.
 • Мястото в курса се счита за заето след заплащане на съответната такса или на цялата сума дължима за курса. Съответната вече заплатена такса не подлежи на възстановяване в случай на отказ от участие в съответния курс. В случай, когато е  заплатена цялата сума при отказ от участие в съответния курс, се възстановява само стойността на оставащките такси, като в този случай всички отстъпки от цената, които е направил Търговеца не се считат за валидни. 
 • Курсистът се счита за записан в съответния курс, когато цялата цена на курса или съответната такса, указана при описанието на съответния курс в сайта или по предварителна уговорка с управителя е заплатена и е  подадено „Заявление за записване в съответния курс” с изрично включено в него заявление за приемане на тези Общи условия.
 • При писмен отказ от родителят или настойникът на Курсист или от самият Курсист, ако е навършил пълнолетие, да посещава курс платената такса НЕ СЕ ВРЪЩА. Писменият отказ трябва да е представен най-малко 15 дни,  преди последния срок за заплащане на следващата такса. При такива условия Курсистът не дължи заплащане по следващата такса и участието му в съответният курс се счита за преустановено.
 • При закупуване на пакет от индивидуални уроци, при които има отстъпки при закупуване на пакет от определен брой уроци и писмен отказ от родителят или настойникът на Курсист или от самият Курсист, заявен не по-късно от 5 работни дни преди провеждане на следващият урок, проведените уроци се пресмятат по цени без отстъпка, като за един индивидуален урок, състоящ се от 2 учебни часа по 40 минути . Ако отказът е представен по-късно от 5 работни дни преди следващия урок, той се счита за проведен. В такъв случай Търговецът дължи на клиента разликата от сумата платена от клиента с сумата от проведените уроци изчислени на цена без отстъпка.
 1. Гаранции и рекламации
 • Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
 • Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 • Предмет на рекламация може да бъде:
 • Липсата или непровеждането на занятие или на учебен час или часове от занятие, които водят до съществено ( т.е. с не повече от 15 минути на учебен час) намаляване на неговото времетраене без това пропуснато време да е компенсирано при същото занятие или при следващо
 • Грубо несъответствие между посоченото учебно съдържание в договора и съдържанието на преподадения материал. Това несъответствие не включва преподаването на преговорен от минал материал нужен за по-доброто разбиране и усвояване на новия.
  • Предмет на гаранция и рекламация не може да бъде нивото на усвояване на материала от конкретния курсист, тъй като това зависи не само от качеството на преподаване на материала, но и от интелектуалните способности, мотивацията, желанието и упоритостта на съответния курсист и от качеството на положените от него усилия.
 • Потребителят може да упражни правото си на рекламация посредством следните способи по свой избор:
 • Повторно изпълнение на услугата с цел отстраняване на несъответствието;
  • Отбив от цената.
 • Потребителят не може да иска повторно изпълнение на услугата, когато несъответствието с договора е незначително.
 • Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 • При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно потвърждение за поръчка и документи или обстоятелства, установяващи основанието на рекламацията.
 • Рекламацията на услуга може да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 • Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между Търговеца и Потребителя за решаване на спора.
 • Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
 • Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
  • Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
  • Привеждането на услуга в съответствие с договора е безплатно за Потребителя.
 • Ако Потребителят не удовлетворен от резултата от рекламацията с услугата повторно не е приведена в съответствие с договореното, същият има право да иска връщане на заплатената цена по поръчката.
 • Споровете относно изпълнението на договора могат да бъдат отнасяни от потребителите към компетентната помирителна комисия съгласно процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове.
 1. Интелектуална собственост
 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 • Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 1. Допълнителни разпоредби
 • Датите на провеждане на курсовете, са валидни при условие, че се съберат най-малко двама курсиста. Ако за курса се запише само един ученик, тогава уроците се превръщат в индивидуални и дните на провеждане на курса се редуцират или съответно броят на учебните часове се намалява с между 25% или 35%, според преценка на управителите.
  Като цяло мярката е изгодна и е в полза на ученика, тъй като цената на индивидуалните уроци в Учебен Център Устрем е 40 лв за един учебен час от 40 минути, докато при приравнените към индивидуални уроци академични часове (от 40 минути) цената варира между 25 и 27 лв.
  Администрацията предлага променения и редуциран график на ученика или на неговите настойници и при съгласие, програмата с часовете се утвърждава и спазва за времето, за което е заплатено.
  След приемане на графика той не се променя, с изключение ако е постигнато взаимно съгласие и на двете страни и трябва да се спазва. При неявяването на ученик на даден урок, занятието се счита за взето. След изчерпване на заплатените уроци приравняването към индивидуални уроци приключва и по-нататъшното обучение се договаря според условията на сайта.
  Ако по време на редуцирания график се запише още един или няколко ученика, тогава графикът на първоначалния курс се възстановява и обучението продължава по предварителния план, обявен за курса.
  При несъгласие от страна на ученика и неговите настойници, Учебен Център Устрем възстановява заплатената такса по банков път на посочена от клиента сметка.
 • Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 • Учебен Център Устрем ООД   си запазва правото, едностранно и без да дължи неустойки и връщане на вече платени суми, да прекрати участието на курсист в обучението при:
 •    Неспазване на нормите на добро поведение в базите на училището и по време на занятията;
 •    Неплащане на дължимите такси в срокове, упоменати в настоящия документ.
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • Писмената форма на договора се счита спазена с с извършването на електронно изявление за приемане на настоящите общи условия съгласно разпоредбите на същите.
 • Курсистите и техните родители или настойници трябва да се запознаят с настоящите Общи условия, които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване” с изрично включено в него изявление за приемане на тези Общи условия.
 •  Курсистът е длъжен да спазва реда и дисциплината в помещението на офиса на Учебен Център Устрем.
 • Курсистът е длъжен да пази материално-техническата база на Учебен Център Устрем.
 • При причиняване на щети по материалната база на Учебен Център Устрем от Курсист, те  се заплащат от родителя, настойника или самия Курсист при навършено пълнолетие на Търговеца в двоен размер.
 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 • Търговецът се задължава да уведоми Клиента за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес (в случай на създаден потребителски профил).
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Вътрешен правилник на Учебен Център „Устрем“

Курс – групови уроци

 1. До записите на уроците имат право на достъп само и единствено участниците в съответния курс. При установяване на нарушение достъпът до записите на съответния курсист ще бъде незабавно преустановен и той или тя ще бъдат лишени от достъп до по-нататъшните записи.
 2. Предоставянето на достъп на трети лица до записите от съответният курс, които не са участници в курса се счита за нарушение на Закона за авторските права.
 3. Никой няма право да записва и разпространява в интернет или под каквато е и да е друга форма записи на уроци, до които е имал достъп тъй като, това е в противоречие със Закона за авторското право, а също и противоречи на правото на другите ученици в курса, които са участвали по време на записа да бъдат записвани и качвани в интернет без тяхно съгласие. Подобно нарушение води след себе си юридически санкции и глоби.
 4. Курсистът следва да спазва добро поведение по време на провеждане на заниманието, както и да не възпрепятства същото. При нарушаване на дисциплината и възпрепятстване на обучението, а също и при грубо и неуважително отношение към учителя или към другите курсисти, на курсист може да му бъде отказана присъствената форма на обучение и той или тя да бъдат насочени да продължат своето обучение онлайн без възможност за присъствие на място.
 5. Преподавателят може да откаже на Курсист достъп до занятие или да прекрати достъпа до занятие, което е в процес на провеждане, ако поведението на Курсиста е неуважително или възпрепятства по какъвто и да е начин провеждането на заятието. Преценката за съответното обстоятелство се прави от учителя/преподавателя и решението дали даден курсист да бъде допуснат до занятие или неговото участие в същото да бъде преустановено е изцяло в дискрецията на учителя/преподавателя.
 6. При трудно преодолими проблеми на курсисти, свързани с учебния материал или с формата на обучение, обучението на курсист може да бъде предоговорено с родителя или настойника и той или тя да преминат към индивидуални уроци.
 7. Курсистът е длъжен да пази материално-техническата база на Учебен Център Устрем.
 8. При причиняване на щети по материалната база на Учебен Център Устрем ООД от Курсист, те се заплащат от родителя, настойника или самия Курсист при навършено пълнолетие на Учебен Център Устрем ООД в двоен размер.
 9. Ако в учителя/преподавателя съществуват основателни съмнения относно здравословното състояние на Курсист и опасността същото да се отрази на здравето на останалите участници в занятието или на самия учител/преподавател, последният може да откаже достъп на Курсиста до присъственото обучение и да предложи алтернативно участие в занятието онлайн.
 10. Когато здравословното състояние на учител/преподавател не позволява провеждането на занятието или присъственото провеждане представлява сериозен риск за здравето на курсистите, занятието може да бъде проведено онлайн без възможност за присъствие на място. При наличие на такива обстоятелства Търговецът следва да уведоми Клиента предварително.
 11. Когато здравословното състояние на учител/преподавател не позволява провеждането на занятието Учебен Център Устрем може да замести преподавателя с нов или да отложи провеждането на съответните занятия. При отлагане на занятие, курсът автоматично се удължава с броя на отложените занятия в дни и часове.
 12. Присъствените занятия могат да бъдат отложени или проведени онлайн и при наличие на обстоятелства, които са извън контрола на Учебен Център Устрем ООД (force majeure), които обективно възпрепятстват провеждането на занятията. Такива обстоятелства могат да бъдат свързани с административни мерки, включително въвеждане на епидемиологична обстановка, или природни явления, а също и при необходимост от провеждане на неотложен ремонт на някое от помещенията в офиса, в който се провеждат заниятията или при спиране на вода, ток или парно.
 13. Учебен Център Устрем ООД си запазва правото, едностранно и без да дължи неустойки да прекрати участието на курсист в обучението при неспазване на нормите на добро поведение в учебните помещения и по време на занятията или неплащане на дължимите такси в нужните срокове.
 14. Ако курсист има конкретни задачи, за чието решение иска да попита е необходимо условията на задачите да бъдат изпратени предварително на преподавателя не по-късно от 24 часа преди занятието. Това е необходимо за да може учителя да се запознае със задачите да прецени, кои задачи по кое време на урока да бъдат решени за да бъдат свързани с изучаваният материал и да провери дали има задачи, които не съответстват на  планът на урока, или  които не съответстват на  моментно ниво на знания и умения за останалите ученици. Ако дадена задача ги надминава то тогава тя ще бъде решена през някое от следващите занятия, когато съответните знания и умения да бъдат преподадени.   При спешна необходимост да се решат някакви задачи ученика може да се запише за индивидуален час.
 15. На занятията не се решават задачи, които са дадени на учениците като домашна работа от училище. Това е усилие, което всеки ученик трябва да направи сам за да има полза от обучението.
 16. Обучението е свързано с цялостна подготовка по математика и в никакъв случай не би било допуснато подсказване или предварително решаване на задачи, с които по нелегитимен път са се сдобили учениците и са свързани с предстоящо контролно или изпитване.
 17. Учителя винаги се придържа към предварително подготвен план и който съдържа преподаване на нов материал, както и връщане на няколко урока назад с цел преговор.
 18. Тъй като, при правенето на запис на урока за да има възможност курсистът повторно да го гледа при отсъствие или при желание за усъвършенстване е възможно да бъде записан и гласът на присъстващите на занятието курсисти, независимо от това дали са онлайн или присъствено и е необходимо изричното съгласие родителят или настойникът за да може ученикът да бъде допуснатп до обучение в Учебен Център Устрем ООД.
 19. При отсъствие от урок е необходимо курсистът да гледа записа на урока. Така той може да навакса изпуснатото. При отказ на ученика да гледа урока и да навакса пропуснатото отговорността за неуспехите е изцяло на ученика. Учебен Център Устрем ООД не поема отговорност и ангажимент за повторно  обяснение на изпуснатото на отсъствалия ученик, тъй като, това би било в ущърб на останалите ученици, които са присъствали и са положили усилия да усвоят материала.

Индивидуални уроци

  1. При индивидуалните уроци, времето и датата, на която ще се провежда урока се уговарят предварително с учителя. След заплащане на пакета индивидуални уроци, на посочения от клиента имейл, се изпраща писмо с така уточненият график  на провеждане на уроците. След това, ученикът ако е пълнолетен, или родителят или настойникът, ако ученика не е пълнолетен потвърждават с имейл, че графикът на индивидуалните уроци е получен  и са съгласни с него.
  2. Минималния брой учебни часове за провеждане на 1 индивидуален урок е 2 учебни часа.
  3. Специални и специализирани уроци са уроци, включващи нетрадиционен учебен материал, който не се преподава в България, за ученици или студенти, които се обучават в чужбина  или за подготовка  на ученици и студенти  по-тясно специализирани в математически специалности, като например ученици от математически гимназии или  студенти със специалност „Математика“ или за подготовка за математически олимпиади. При тях цената е предмет на предварително договаряне и не съответства на посочените цени за индивидуални уроци или за уроци по висша математика.
  4. При специални и специализирани уроци се работи с точно и предварително уговорени въпроси и задачи и се съставя подробен предварителен план, върху които ще се работи и който се следва стриктно от  преподавателят. Така съставения план, както и  уточнените дати и час за провеждане на уроците се изпращат на имейл на клиента и урока се записва след като е дадено потвърждение за съгласие като отговор по имейл от клиента.  След това уроците могат да бъде заплатени, но това трябва да стане не по-късно от 3 работни дни преди провеждане на първото занятие.
  5. На специални и специализирани уроци не се обсъждат въпроси и задачи, които не принадлежат към предварително написаният и уточнен план. При възникване на нови въпроси или задачи, които не съответстват на плана за тях е необходимо да бъде записан допълнителен урок или уроци.
  6. Индивидуален урок по традиционен училищен материал не може да бъде заместен с урок по висша математика или специален или специализиран урок, поради несъответствие на цените на тези уроци.
  7. Индивидуален урок, отменен в последния момент, се счита за проведен. Променяне на датата или часът на провеждане  на урок за друга дата може да се заяви не по-късно от 5 работни дни преди денят на следващия урок, чието време подлежи на промяна.