Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До: “Учебен Център Устрем” ООД с ЕИК 207234698

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия):

…………………………………………

Дата: …………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До “Учебен Център Устрем” ООД с ЕИК 207234698

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните услуги

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – 

……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите –

……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите –

…………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за съгласие/ несъгласие от родител/настойник

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, ако желаете да дадете съгласие или да изразите несъгласие като родител/настойник на непълнолетно лице)

До “Учебен Център Устрем” ООД с ЕИК 207234698

В качеството си на родител/настойник на ……………. декларирам че

Уведомен съм за начина на достъп до електронните ресурси на Учебен Център Устрем ООД и приемам, че всичката информация и всякакви уведомления във връзка с учебния материал, домашната работа, присъствията, отсъствията и напредъка на ученика, както и за учебните и неучебни дни от годината ще бъдат публикувани там и аз своевременно ще се информирам за тях.

Съгласен съм/Не съм съгласен снимки, видео и аудио записи, илюстриращи участието на детето ми в учебните занимания, събития, кампании и инициативи на Учебен Център Устрем ООД да бъдат публикувани в уебсайта или страниците на социалните мрежи  на училището с образователна, познавателна и рекламна цел и за споделяне на добри практики.

Съгласен съм/Не съм съгласен данните на детето ми да бъдат картотекирани в Учебен Център Устрем ООД        за нуждите  да получавам актуална информация за предлаганите продукти на електронната си поща. Личните данни се събират в съответствие с политиката за защита на лични данни.

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………